Zasady BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora wózka widłowego

IBadmin No Comments

BHP na stanowisku operatora wózka widłowegoWszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu wózka widłowego regulują przepisy określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650).

I tak, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, do obsługi wózka jezdniowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył osiemnaście lat, uzyskał odpowiednie uprawnienia operatora, bądź też imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, które jest ważne jedynie na terenie konkretnego zakładu pracy tegoż pracodawcy. Operator musi także odbyć specjalne szkolenie bhp oraz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Operatorzy wózków jezdniowych zasilanych gazem nie mogą samodzielnie wymieniać butli z gazem. Tę czynność musi wykonywać osoba do tego uprawniona.

Pracodawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wózka, w tym skontrolowania wszystkich elementów, mechanizmów i układów. Oczywiście niedopuszczalne jest użytkowanie niesprawnego pojazdu, bądź takiego któremu brakuje jakiegokolwiek osprzętu. Pracodawca musi przekazać również wszelkie informacje dotyczące warunków eksploatacji danego wózka jezdniowego, a także zapewnić odpowiedni nadzór nad pracą przy użyciu w/w pojazdu.

Pracodawca ustala dodatkowo, jakie środki ochrony indywidualnej oraz jaka odzież i obuwie robocze jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawie

IBadmin No Comments

przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawieW polskim systemie prawnym materiały niebezpieczne definiuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem za materiały niebezpieczne uznaje się w szczególności substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia. Czym się kierować przy przechowywaniu takich materiałów? Jakie przepisy to regulują?

Zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych w naszym kraju obejmują z założenia dwa systemy prawne. Z jednej strony są to polskie akty o charakterze normatywnym, z drugiej strony regulacje unijne. Tym samym możemy znaleźć różne klasyfikacje tychże materiałów. Chyba najbardziej popularny podział, uwzględnia ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych produkowanych na całym świecie. Według tej klasyfikacji wyróżniamy: materiały wybuchowe, gazy palne, gazy niepalne, gazy trujące, ciecze zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, nadtlenki organiczne, trujące, zakaźne, radioaktywne, żrące, niebezpieczne. W polskich przepisach, magazynowanie materiałów niebezpiecznych głównie dotyczy materiałów wybuchowych, wyrobów petrochemicznych oraz nadtlenków organicznych. W przypadku innych, należy kierować się wiedzą i praktyką inżynierską.

Mikroklimat w pomieszczeniu biurowym

IBadmin No Comments

mikroklimat w pomieszczeniu biurowymOdpowiedni mikroklimat w miejscu pracy wpływa bezpośrednio na samopoczucie i wydajność każdego pracownika biurowego. Zgodnie z zasadami BHP pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania pomieszczenia biurowego w taki sposób, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy.

Najlepsze pomieszczenia dla stanowisk komputerowych to takie, których okna wychodzą na stronę północną. Dzięki takiemu rozmieszczeniu, pomieszczenie nie jest narażone na zbytnie nasłonecznienie i tym samym nagrzewanie się zarówno samego pomieszczenia, jak i urządzeń biurowych. Oczywiście mało realne jest, aby wszystkie okna w pokojach biurowych były na stronę północną. Tak więc na okna wychodzące na pozostałe strony świata, należy zamontować żaluzje bądź rolety.

Wskazane jest, aby biuro było wyposażone w klimatyzację. Jeśli klimatyzacji nie ma, pomieszczenie powinno być często wietrzone, pamiętając jednak o tym, że podczas wietrzenia należy unikać przeciągów. Duże znaczenie ma także odpowiednia wilgotność powietrza, która powinna oscylować w granicach 50 %. W okresie grzewczym wilgotność znacznie spada, więc trzeba zadbać o nawilżanie pomieszczenia. Dzięki odpowiedniej wilgotności zapobiegamy wytwarzaniu nadmiernego pola elektrostatycznego w pobliżu komputerów. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 24 stopni Celsjusza w zimie i 26 stopni latem.

Ergonomia stanowiska pracy przy komputerze

IBadmin No Comments

ergonomia stanowiska pracyPrawidłowa organizacja stanowiska pracy jest jednym z kluczowych elementów przestrzegania zasad BHP. Wszystkie elementy niezbędne do pracy, powinny znajdować się w swobodnym zasięgu ręki, bez konieczności nadmiernego wychylania się i przyjmowania „wymuszonych” pozycji.

Monitor powinien znajdować się w odległości od 40 do 75 cm od oczu pracownika. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 60 cm, a od tyłu sąsiedniego monitora 80 cm.

Fotel powinien być odpowiednio wyprofilowany do naturalnego wygięcia kręgosłupa, aby nie obciążać odcinka lędźwiowego oraz do odcinka udowego nóg. Siedzisko oraz oparcie powinny być regulowane. Dodatkowo fotel powinien być wyposażony w podłokietniki, a podstawa w kółka umożliwiające obrót o 360 stopni.

Wysokość biurka powinna być tak dobrana, aby pracownik mógł swobodnie i w naturalny sposób obsługiwać klawiaturę (bez obciążania kończyn górnych). Wymiary biurka powinny także umożliwić swobodną przestrzeń do ułożenia nóg pod jego blatem.

Kolejna zasadniczą kwestią podczas pracy przy komputerze jest oświetlenie, które powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej. Monitor powinien być ustawiony w taki sposób, aby nie odbijało się w nim ani światło naturalne ani sztuczne. Niepożądanym ustawieniem jest także usytuowanie naprzeciwko okna, co może powodować tak zwane olśnienie. Najlepiej, aby stanowisko pracy było oświetlone światłem rozproszonym.