Inspekcja

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawie

IBadmin No Comments

przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawieW polskim systemie prawnym materiały niebezpieczne definiuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem za materiały niebezpieczne uznaje się w szczególności substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia. Czym się kierować przy przechowywaniu takich materiałów? Jakie przepisy to regulują?

Zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych w naszym kraju obejmują z założenia dwa systemy prawne. Z jednej strony są to polskie akty o charakterze normatywnym, z drugiej strony regulacje unijne. Tym samym możemy znaleźć różne klasyfikacje tychże materiałów. Chyba najbardziej popularny podział, uwzględnia ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych produkowanych na całym świecie. Według tej klasyfikacji wyróżniamy: materiały wybuchowe, gazy palne, gazy niepalne, gazy trujące, ciecze zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, nadtlenki organiczne, trujące, zakaźne, radioaktywne, żrące, niebezpieczne. W polskich przepisach, magazynowanie materiałów niebezpiecznych głównie dotyczy materiałów wybuchowych, wyrobów petrochemicznych oraz nadtlenków organicznych. W przypadku innych, należy kierować się wiedzą i praktyką inżynierską.

Pełen obaw

IBadmin No Comments

Jestem przerażony inspekcją BHP budynku, w którym znajduje się moja firma. Rzeczona inspekcja ma mieć miejsce za dwa dni i cała ta sprawa jest dla mnie przyczyną wielu trosk i zmartwień. Mam pełną świadomość tego, że budynek pod wieloma względami nie spełnia warunków narzuconych przez bezpieczeństwo i higienę pracy i jeśli nie uda mi się dojść do porozumienia z inspektorem BHP to będę zmuszony przenieść swoją działalność gdzie indziej, na co nie mam pieniędzy.

37Podczas ostatniej inspekcji udało mi się zagadać z inspektorem, inspektor BHP Ostrów Wielkopolski i w ramach współpracy zapewnić mu pewną rekompensatę pieniężną przekłamywania faktów. Tamten inspektor był jednak podatny na moje namowy i szelest gotówki wypływającej z moich kieszeni, a nie wiem na kogo trafię tym razem. Szczęście mogło się wyczerpać podczas ostatniej kontroli i teraz nie uda mi się nijak załagodzić swojej sprawy. W razie czego przygotowałem więcej pieniędzy niż ostatnio, bo może przyjdzie mi dogadywać się  z kimś naprawdę łapczywym na pieniądze.

W dzisiejszych czasach inspektorów przyjmujących łapówki jest dużo mniej niż w przeszłości, bo każdy ceni swoją pracę i nie chce ryzykować jej utraty poprzez wydawanie pozytywnych opinii tam, gdzie opinie powinny być negatywne. Mój ojciec powtarzał, że każdy ma swoją cenę i mam nadzieję, że na kolejnej inspekcji uda mi się poznać cenę inspektora.

Trudne zadania

IBadmin No Comments

Ostatnio miałem wątpliwą przyjemność przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów BHP w pewnym nowo otwartym biurze w Stargardzie Szczecińskim, inspektor BHP Stargard Szczeciński. Spodziewałem się, że będzie to kontrola jakich wiele i dość szybko wrócę do domu na obiad. W dzisiejszych czasach świadomość budowlańców i architektów dotycząca BHP jest coraz większa, dlatego coraz mniej przypadków wymaga ode mnie jakichś poważnych interwencji. Zdarzają się uchybienia i problemy, jednak są one naprawdę niewielkie.

43Niestety, nowe biuro, do którego pojechałem na inspekcję okazało się być jednym wielkim pasmem błędów, niedociągnięć i rzeczy, które nadawały się pod nałożenie za nie sankcji. Gdy dojechałem na miejsce i przekonałem się jaka jest jakość powstałego budynku, złapałem się jedynie za głowę i zadzwoniłem do żony, żeby powiedzieć, że na pewno nie zdążę na obiad. Wiedziałem, że czeka mnie wiele pracy przy zapisywaniu poszczególnych błędów. Właściciel budynku był obecny podczas inspekcji, a widząc moje niezadowolenie i wytykane przeze mnie błędy, ze strachem w oczach starał się mnie przekonać, bym nie  notował większości rzeczy, a za niewielką rekompensatą (czyli łapówką) zgodził się wystawić pozytywną opinię o budynku. Nie ze mną te numery – propozycja łapówki oburzyła mnie tak bardzo, że zacząłem analizować wszystko jeszcze dokładniej i zapisywać nawet te uchybienia, na które normalnie przymknąłbym oko. W biurze tym spędziłem prawie 4 godziny, ale opłacało się. Dobrze wykonałem swoją pracę.

Nakładanie sankcji

IBadmin No Comments

Niektórzy ludzie, z którymi spotykam się w codziennych warunkach zawodowych są tak głupi i nienauczeni życia, że aż ręce opadają. Nie jestem w stanie zliczyć ile razy w ciągu swojej kariery w zawodzie inspektora BHP natknąłem się na pracodawców, którzy prawa swoich pracowników co do bezpiecznej i higienicznej pracy traktowali tak, jakby to był wymysł jakiegoś dziesięcioletniego dziecka, do którego w ogóle nie trzeba się dostosowywać. Niestety, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są odgórnie narzucona przez Państwową Inspekcję Pracy i Ustawę. Jeśli ktoś nie stosuje się do przepisów Prawa Pracy, może mieć pewność, że nałożone na niego zostaną odpowiednie sankcje.

35Jak można się łatwo domyśleć, każda osoba, której wykryje się nieprzestrzeganie przepisów BHP w jej zakładzie pracy, przybiera określony sposób postępowania mający na celu przekonanie mnie do nie stosowania wobec nich kar i przymknięcie oko na znalezione uchybienia, inspektor BHP Kielce. Niestety, lubię swoją pracę i nie chcę się z nią szybko pożegnać, dlatego nigdy nie daję się wciągnąć w żadne machlojki i nie przystaję na propozycje wysuwane przez pracodawców. Osoby, na których nałożyłem sankcję w takich przypadkach przechodzą zazwyczaj przez trzy fazy różnych zachowań, które nie tyle mnie dziwią, co bardzo bawią. Gdyby tak się głębiej zastanowić, to na pewno u każdego ukaranego pracodawcy można by znaleźć elementy tych trzech faz.

Pierwszą reakcją na nałożoną sankcję jest zdziwienie. Ukarani argumentują, że przecież nie zrobili nic złego! Do tej pory żadnemu pracownikowi w firmie nic się nie stało, mimo, że paru rzeczy w BHP brakowało. Takich wymówek mógłbym wymienić kilkadziesiąt. Drugą fazą reakcji jest błaganie – błaganie mnie, bym nie nakładał sankcji i dał się jakoś przekonać do przymknięcia oka na niedociągnięcia (przekonać miałaby mnie oczywiście łapówka). Po tym etapie przychodzi zazwyczaj złość – wyzwiska, gniewne okrzyki i groźby.

Uprawnienia inspektora BHP

IBadmin No Comments

33Gdy inspektor BHP nawiedza dany obiekt w celu sprawdzenia go pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, istnieje ryzyko, że pracownik wykryje coś niezgodnego z przepisami prawa pracy i będzie musiał jakoś temu zaradzić, inspektor BHP Radom. Należy pamiętać, że inspektorzy mają prawo wstępu na teren każdego miejsca pracy bez uprzedzenia, choć w przypadkach uznanych przez inspektora za uzasadnione możliwe jest wcześniejsze powiadomienie o inspekcji.

Inspektor, jeśli stwierdzi naruszenie przepisów BHP, ma obowiązek podjąć decyzję o sankcjach, jakie w danym przypadku należy zastosować. Typ sankcji zależy od rodzaju naruszenia, a decyzja podjęta przez inspektora musi wynikać z zasad określonych w Strategii Egzekwowania Przepisów BHP Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy. Inspektor ma obowiązek poinformować pracowników o tym, jakie sankcje zostały zastosowane. W większości przypadków stosowane sankcje obejmują:

Czynności nieformalne – w przypadku niewielkich naruszeń przepisów inspektor może poinformować osobę zobowiązaną jak należy postępować, by zachować zgodność z przepisami.

Nakaz poprawy – jeśli naruszenie przepisów jest poważniejsze, inspektor może wystosować nakaz poprawy, nakazujący osobie zobowiązanej podjęcie odpowiednich działań w celu uzyskania zgodności z przepisami.

Zakaz – gdy dana czynność wiąże się z ryzykiem poważnych obrażeń ciała, inspektor ma obowiązek wydać zakaz jej wykonywania obowiązujący od określonej daty. Jedynym sposobem na zniesienie zakazu jest powzięcie stosownych środków naprawczych.

Wniesienie oskarżenia – w niektórych przypadkach inspektor może zdecydować o wniesieniu oskarżenia. Osoba lub podmiot, wobec której oskarżenie zostało wniesione,  mogą zostać skazane na karę grzywny, karę pozbawienia wolności na okres dwóch lat lub obie te kary jednocześnie.

O BHP

IBadmin No Comments

16Jak twierdzi znajoma wszystkim ciocia Wikipedia, bezpieczeństwo i higiena pracy, którymi zajmuje się każdy inspektor BHP Gdynia jest powszechnie używaną nazwą określającą zarówno zbiór przepisów, jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków zawodowych. BHP jest również osobą dziedziną wiedzy zajmującą się formowaniem odpowiednich warunków pracy dla poszczególnych zawodów. BHP obejmuje swym zasięgiem zagadnienia z zakresu medycyny pracy, ekonomiki pracy, ergonomii, psychologii pracy, bezpieczeństwa i inne. BHP odnosi się również do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Na straży przestrzegania zasad i przepisów BHP w krajowych zakładach pracy stoi PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Co ciekawe, na polskim rynku przedsiębiorstw coraz częściej BHP staje się przedmiotem zarządzania, a nie tylko dodatkowym wymogiem stawianym firmom przez polskie prawodawstwo. Stopniowo dochodzi również do zmiany nazewnictwa – bezpieczeństwo i higiena pracy z coraz większą częstotliwością określane jest mianem kultury bezpieczeństwa.