Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

Plusy i minusy pracy na stanowisku inspektora BHP

IBadmin No Comments

praca inspektora BHPStanowisko inspektora BHP podobnie jak inne stanowiska pracy ma zarówno swoje pozytywne, jak i negatywne oblicze. Choć wykonywanie zawodu inspektora BHP wymaga zaangażowania i niejednokrotnie osoby zatrudnione na tym stanowisku są współodpowiedzialne za niedopilnowanie pewnych spraw, to jednak wiele osób wykonujących ten zawód dostrzega szereg zalet.

Zawód inspektora BHP jest przede wszystkim ceniony za:

 • Jasną ścieżkę kariery. Doświadczeni inspektorzy BHP mogą liczyć na szybki awans na stanowisko starszego inspektora.
 • Bardzo dobre zarobki na polskim rynku pracy. Inspektorzy BHP mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 4300 zł brutto.
 • Dynamiczny charakter pracy pozbawiony monotonii. Praca na stanowisku inspektora BHP jest wprost idealna dla ludzi ceniących sobie różnorodność oraz pracę z ludźmi.
 • Pracę w dziedzinie, która nigdy nie zniknie. Inspektorzy BHP mają wysoką gwarancje, że ich wiedza i kwalifikacje zawsze będą potrzebne.

Do głównych minusów pracy na tym stanowisku, które najczęściej są wyszczególniane przez inspektorów BHP, zalicza się:

 • Stresujący charakter pracy i stosunkowo duża odpowiedzialność,
 • Odpowiedzialność karną za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków tj. jakiekolwiek próby ukrycia wypadków przy pracy lub brak szkoleń dla pracowników,
 • Częste szkolenia dokształcające oraz zmiany w przepisach BHP, które dla niektórych osób mogą być uciążliwe i męczące.

Jaki powinien być inspektor BHP?

IBadmin No Comments

inspektor BHP wymaganiaGłównym zadaniem osób pracujących na stanowisku inspektora BHP jest czuwanie nad bezpieczeństwem zatrudnionych w danej organizacji osób. Choć uprawnienia inspektorów BHP oraz długoletnie doświadczenie stanowią ważny czynnik podczas wyboru idealnego kandydata na to stanowisko, to jednak cechy osobowości oraz kompetencje miękkie są równie bardzo cenione.

Do nadrzędnych cech, którymi powinien odznaczać się inspektor BHP, zalicza się:

 • Odpowiedzialność oraz sumienność. Na inspektorach BHP ciąży ogromna odpowiedzialność za dokładne przekazanie wszelkich wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa przez pracowników. Ewentualne zaniedbania są surowo karane, a za umyślne złamanie przepisów inspektorom BHP grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.
 • Umiejętność przekazywania wiedzy innym. W przypadku pracy inspektora BHP umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne. Inspektorzy mają za zadanie dokładnie, jasno i w możliwie prosty sposób przekazać zatrudnionym osobom zasady przestrzegania określonych norm.
 • Samorozwój oraz otwartość na zdobywanie nowej wiedzy. Normy i przepisy dotyczące BHP są aktualizowane, w tym wypadku głównym zadaniem inspektora BHP jest systematyczne pogłębianie swojej wiedzy.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji. Bardzo często od inspektorów BHP oczekuje się sprawdzania, czy osoby zatrudniane na danym stanowisku, przestrzegają przepisów z zakresu BHP. Inspektorzy mają zatem wpływ na podjęcie decyzji o zwolnieniu jednostki, która nie stosuje się do określonych w organizacji norm.

Szkolenia okresowe

IBadmin No Comments

szkolenia okresoweChoć prowadzenie szkoleń okresowych jest jedynie namiastką, tego czym na co dzień zajmuje się inspektor BHP, to warto, aby osoby ubiegające się o to stanowisko potrafiły w należycie ciekawy sposób przekazywać wiedzę pracownikom.

Przeprowadzenie szkolenia okresowego dotyczącego  zasad i przepisów BHP może wydawać się bardzo  proste,  jednak wielu uczestników podkreśla, że szkolenia te są często bardzo nudne i monotonne.

Inspektorzy BHP, którzy przygotowują się do przeprowadzenia szkolenia okresowego dla zatrudnionych w zakładzie osób, powinny wziąć pod uwagę kilka znaczących kwestii, które sprawią, że ich szkolenie przebiegnie w sposób pozytywny i co najważniejsze efektywny.

Po pierwsze: Dostosuj formę i sposób wypowiedzi do danego stanowiska pracy. W tym przypadku inaczej będzie wyglądało szkolenie BHP dla osób zatrudnionych na stanowisku księgowych, a inaczej dla pracowników fizycznych. W tym przypadku nie chodzi o treść danego szkolenia, ale o dostosowanie jego formy do konkretnej grupy społecznej. Pracownikom, którzy na co dzień poruszają się wózkami widłowymi, trzeba jasno i klarownie przekazać jakie niebezpieczeństwa mogą im grozić.

Po drugie: Pomoce audiowizualne. Powszechnie wiadomo, że przekazywanie wiedzy za pomocą obrazów jest bardziej efektywne, niż monotonne i nużące wykłady. Warto, aby inspektorzy BHP posiłkowali się filmem instruktażowym podczas szkoleń.

Po trzecie: Niezbędne przykłady z życia codziennego. W przekonaniu słuchaczy do  wiarygodności przekazywanych informacji pomogą statystyki oraz fakty, zaczerpnięte z życia codziennego.

Po czwarte: Niezastąpiony dialog. Warto, aby inspektorzy BHP podczas prowadzenia szkolenia pozwolili uczestnikom brać w nim czynny udział. Forma zajęć uwzględniająca dialog i konwersacje pomoże zwiększyć efektywność szkolenia okresowego.

Ścieżka kariery inspektora BHP

IBadmin No Comments

ścieżka karieryWspółczesne przedsiębiorstwa przemysłowe kładą duży nacisk na bezpieczne i higieniczne wykonywanie obowiązków przez zatrudnianych pracowników. Przyczyn coraz większego zainteresowania zasadami BHP  jest  bardzo wiele, aczkolwiek do najważniejszych zalicza się:

 • Rozwój technologiczny małych i dużych przedsiębiorstw
 • Praca przy użyciu skomplikowanych maszyn produkcyjnych
 • Rosnąca liczba wypadków podczas pracy
 • Zaostrzenie przepisów BHP oraz surowe kary za ich nieprzestrzeganie

Rosnące znaczenie dziedziny BHP sprawia, że coraz więcej ludzi podejmuje decyzje o zdobyciu tytułu inspektora ds. BHP, który może otrzymać  w technikum lub na studiach podyplomowych. Dużym atutem, który wpływa na decyzję ukończenia szkoły o kierunku BHP, jest możliwość podnoszenia kwalifikacji, a przy tym uzyskiwania coraz wyższych specjalizacji. Wykształcenie, staż pracy oraz doświadczenie zawodowe to główne elementy, dzięki którym osoby specjalizujące się w dziedzinie BHP, mogą zdobywać wyższe stanowiska.

 • Inspektorem BHP może zostać osoba, która posiada tytuł technika do spraw BHP, a także absolwent studiów wyższych lub podyplomowych kierunkowych.
 • Inspektorzy BHP, posiadający zaledwie tytuł technika, po odbyciu 3-letniej praktyki w służbie BHP,  mogą ubiegać się o  tytuł starszego inspektora. Inspektorzy po studiach wyższych mogą od razu piastować to stanowisko
 • Absolwenci studiów wyższych po roku pracy na stanowisku starszego inspektora, mogą ubiegać się o tytuł specjalisty ds. BHP, po trzech latach o tytuł starszego specjalisty ds. BHP, a po pięciu latach mogą otrzymać posadę głównego specjalisty ds. BHP

Jak widać ścieżka kariery początkującego inspektora BHP, jest bardzo długa, aczkolwiek jasno i klarownie przedstawiona przez rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pożądane umiejętności inspektora BHP

IBadmin No Comments

umiejętności inspektora BHPInspektor BHP to osoba, która powinna odznaczać się wysokimi kwalifikacjami oraz obszerną wiedzą na temat wdrażania, funkcjonowania i kontrolowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce, w której jest zatrudniona.

Do najczęstszych wymagań stawianym kandydatom na stanowisko inspektora ds. BHP należy przede wszystkim niepodważalna znajomość przepisów i zasad BHP. Dodatkowo osoby piastujące stanowisko inspektora BHP powinny posiadać obszerną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Ponadto inspektorzy powinni umiejętnie wdrażać i zarządzać systemem BHP zgodnie z założeniami normy ISO.

Do dodatkowych umiejętności inspektorów BHP zalicza się posiadanie przez kandydatów czynnego  prawa jazdy kategorii B, komunikatywną znajomość języka angielskiego, która ułatwia komunikację z audytorami, a także umiejętną obsługę programów komputerowych.

Praca na stanowisku inspektora BHP wiąże się z systematycznym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego też umiejętności komunikacyjne są w tym przypadku bardzo ważne. Atutem inspektorów jest również umiejętność wystąpień publicznych, która zdecydowanie ułatwia im prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Pomimo, iż przepisy prawne nie zawierają szczegółowych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu, inspektorzy BHP, powinni odznaczać się dobrą kondycją fizyczną. Choć praca inspektora BHP zaliczana jest do prac lekkich, to warto zaznaczyć, iż w niektórych miejscach pracy np. kopalniach lub zakładach przemysłowych predyspozycje zdrowotne mają bardzo duże znaczenie.

Formalne wymagania i codzienne obowiązki inspektora BHP

IBadmin No Comments

wymagania inspektora BHPInspektorem BHP może zostać osoba, która posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, aby otrzymać stanowisko inspektora BHP, należy posiadać niezbędne do wykonywania tego zawodu aktualne uprawnienia.

Obowiązkiem każdego inspektora BHP jest również systematyczne doskonalenie swojej wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach okresowych, które powinien ponawiać minimum co 6 lat. Rozwój naukowo-technologiczny oraz coraz większe zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w miejscu pracy, to główny czynnik, który zmusza inspektorów BHP do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Stanowisko inspektora BHP plasuje się na najniższym szczeblu zatrudnienia w tym zawodzie. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku BHP, a także  osoby, które posiadają dyplom studiów podyplomowych na wyżej wymienionym kierunku, mogą ubiegać się wyższe stanowiska specjalistyczne tj.:

 • Starszy inspektor do spraw BHP
 • Specjalista do spraw BHP
 • Starszy specjalista do spraw BHP
 • Główny specjalista do spraw BHP

Do głównych zadań inspektorów BHP zatrudnionych w odpowiednim zakładzie pracy należy:

 • Nadzór nad poprawnym przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
 • Prowadzenie rejestru wypadków
 • Doskonalenie systemu zarządzania BHP
 • Kontrola oraz archiwizacja dokumentacji BHP
 • Prowadzenie okresowych szkoleń z zakresu BHP

Zakres obowiązków inspektora BHP

IBadmin No Comments

zakres obowiązkówW dużym uproszczeniu inspektor BHP odpowiada za stan miejsca pracy i opracowanie takich reguł co do jego budowy, rozplanowania itp., aby osoby na nim wykonywały pracę w optymalnych warunkach, nie zagrażających ich życiu i zdrowiu. Często wiąże się to również z przeprowadzaniem szkoleń oraz bieżącym informowaniem właściciela placówki o jej stanie.

Kontrolowanie i szkolenie

Okresowe analizy danego miejsca oraz sposobu pracy poszczególnych osób w danym miejscu są konieczne i znacznie zmniejszyły liczbę wypadków w miejscach pracy w ostatnich latach. To ważne, ponieważ postępująca informatyzacja wiąże się często z wprowadzaniem do biur i zakładów maszyn, których nieprawidłowa obsługa może być katastrofalna w skutkach. Dziś szczególnie trzeba mówić o bezpieczeństwie pracowników oraz przestrzegać ich, aby sami nie stanowili oni zagrożenia zarówno dla siebie, jak i pozostałych współpracowników.

Często inspektor BHP opracowuje nowe zasady pracy, wraz z modernizacją danego zakładu oraz wprowadzeniem nowych pracowników do załogi. Osoba na tym stanowisku musi zadbać, aby instrukcje BHP były znane każdemu pracownikowi i wywieszone w widocznym miejscu.

Jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej?

IBadmin No Comments

jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnejPrzede wszystkim należy zadbać o pozytywne nastawienie, bo tylko wiara we własne siły, uśmiech na twarzy i optymizm jest drogą do sukcesu. Samo nastawienie oczywiście nie wystarczy, przed rozmową trzeba się odpowiednio przygotować.

Warto zaczerpnąć trochę wiedzy na temat firmy, do której udajemy się na rozmowę w sprawie pracy. Być może mamy kogoś znajomego, kto tam pracuje? Poza tym najlepszym źródłem informacji jest Internet. Dobrze jest odwiedzić witrynę internetową przedsiębiorstwa, które nas interesuje, przejrzeć media społecznościowe, czy też fora branżowe. Na pewno warto jest się rozeznać w określonej branży, poznać jej specyfikę, rynek zbytu, konkurencję itp. Nie zapominajmy także o nabyciu wiedzy na temat stanowiska na które aplikujemy.

Kolejną sprawą jest odpowiedni ubiór. Na rozmowę rekrutacyjną nie wypada iść w t-shircie  i jeansach. Mężczyzna powinien założyć koszulę i garnitur, a kobieta garsonkę lub damski odpowiednik garnituru z elegancką bluzką, najlepiej z kołnierzykiem. Nawet jeśli za oknem jest upał 30 stopni, kobiecie nie wypada pójść z gołymi nogami, w butach z odkrytymi palcami i piętami. Zasady dobrego wychowania i etykiety garderobianej wyraźnie mówią o konieczności założenia cienkich rajstop i pełnych butów typu pantofle, czółenka itp. Panowie muszą także pamiętać o zadbaniu o swój zarost, jeśli noszą brodę powinna być elegancko przystrzyżona. Dwudniowy zarost nie jest mile widziany, nieogolony mężczyzna sprawia wrażenie nieodpowiedzialnego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora wózka widłowego

IBadmin No Comments

BHP na stanowisku operatora wózka widłowegoWszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu wózka widłowego regulują przepisy określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650).

I tak, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, do obsługi wózka jezdniowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył osiemnaście lat, uzyskał odpowiednie uprawnienia operatora, bądź też imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, które jest ważne jedynie na terenie konkretnego zakładu pracy tegoż pracodawcy. Operator musi także odbyć specjalne szkolenie bhp oraz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Operatorzy wózków jezdniowych zasilanych gazem nie mogą samodzielnie wymieniać butli z gazem. Tę czynność musi wykonywać osoba do tego uprawniona.

Pracodawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wózka, w tym skontrolowania wszystkich elementów, mechanizmów i układów. Oczywiście niedopuszczalne jest użytkowanie niesprawnego pojazdu, bądź takiego któremu brakuje jakiegokolwiek osprzętu. Pracodawca musi przekazać również wszelkie informacje dotyczące warunków eksploatacji danego wózka jezdniowego, a także zapewnić odpowiedni nadzór nad pracą przy użyciu w/w pojazdu.

Pracodawca ustala dodatkowo, jakie środki ochrony indywidualnej oraz jaka odzież i obuwie robocze jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawie

IBadmin No Comments

przechowywanie materiałów niebezpiecznych w polskim prawieW polskim systemie prawnym materiały niebezpieczne definiuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem za materiały niebezpieczne uznaje się w szczególności substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia. Czym się kierować przy przechowywaniu takich materiałów? Jakie przepisy to regulują?

Zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych w naszym kraju obejmują z założenia dwa systemy prawne. Z jednej strony są to polskie akty o charakterze normatywnym, z drugiej strony regulacje unijne. Tym samym możemy znaleźć różne klasyfikacje tychże materiałów. Chyba najbardziej popularny podział, uwzględnia ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych produkowanych na całym świecie. Według tej klasyfikacji wyróżniamy: materiały wybuchowe, gazy palne, gazy niepalne, gazy trujące, ciecze zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, nadtlenki organiczne, trujące, zakaźne, radioaktywne, żrące, niebezpieczne. W polskich przepisach, magazynowanie materiałów niebezpiecznych głównie dotyczy materiałów wybuchowych, wyrobów petrochemicznych oraz nadtlenków organicznych. W przypadku innych, należy kierować się wiedzą i praktyką inżynierską.